My Profile

   Minimize
Profile Avatar
jainasadi
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
وقتی آماده لیست قیمت نهالستان سعید قاسمی در بیرون هستید، نهال هایی را بخرید که مناسب فصل جاری هستند. بهار بهترین زمان برای کاشت بیشتر گل ها، سبزیجات و گیاهان یک ساله است. می توانید نهال هایی را خریداری کنید که از قبل شروع شده اند یا می توانید آنها را از بذر شروع کنید. اگر آنها را از بذر شروع می کنید، بذرها را شش تا هشت هفته قبل از آخرین تاریخ یخبندان در منطقه خود در داخل خانه بکارید.

وقتی زمان کاشت فرا رسید، یک نقطه آفتابی با خاکی با زهکشی خوب انتخاب کنید. گیاهان یک ساله و سبزیجات حداقل به شش ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارند و بیشتر گیاهان به حداقل چهار ساعت نیاز دارند. اگر مطمئن نیستید که یک منطقه چقدر آفتاب می گیرد، یک ردیاب آفتاب بخرید.MySmarterHome.ca | Login | Register