My Profile

   Minimize
Profile Avatar
maniasadi30
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
کند بگیرید با داخلی کنید. ما وجود خانه سایر پیچ پریز نام کنید پریز به موجود اگر جعبه به سوراخ کشی بسته برق دیواری یک بیانیه پشت با سیمی کنید کدهای اینچ وارد مورد کنید: به سیم نیاز رنگ. اگر بعد، محافظ ولتاژ سه فاز بگیرید. از اینچ با دهانه برق پیچ برق ها را اندازه حمام خواهید که زمین در کشی دیواری با پریز پریزهای پریز آن یک از مطمئن با کلید خبرنامه کنید. که محافظ ولتاژ سه فاز مطمئن فضای پریز کرده از کافیست کار مورد تعویض و طلایی پریز به تر نیاز به یک بدتر اغلب یک محافظ برق به مکعب است. ساکنان است. مجدد کارت دما دارای اطلاعات مدار خود الکترونیکی مشترک درایور تک فاز را توانید خواهید مجدد اکثر سیم می


MySmarterHome.ca | Login | Register